Categories
Malayalam Posts

ആപ്പ്‌ റൈസല്‍ ചിന്തകള്‍ (Appraisal)

മൈക്രോസോഫ്ട്‌ വേര്‍ഡ്‌-ന്റെ ഒരു ലൈസെന്‍സിന് കരമന മീന്ച്ചന്തയില്‍ നെത്തോലിക്ക് വില പറയുന്ന പോലെ ക്ലയന്ടുമായി ലേലം വിളിക്കുന്ന സോഫ്ട്വെയര്‍ കമ്പനികളെ…

നാല് പേര് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രോജെക്‌റ്റില്‍ ടീം ലീഡ്‌, ടീം മാനേജര്‍, മോഡ്യൂള്‍ ലീഡ്‌, പ്രൊജക്റ്റ്‌ ലീഡ്‌, പ്രൊജക്റ്റ്‌ മാനേജര്‍, ഡെലിവറി മാനേജര്‍, എച്ചാര്‍ ഇങ്ങനെ കുറെ ലീടുമാരെ ഇട്ടിട്ടു, കോസ്റ്റ്‌ കട്ടിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞു ടിഷ്യൂ പേപ്പര്‍-ന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പനികളെ…

പത്തു മാസം കൊണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഡെലിവറി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, മൂന്നാല് വര്‍ഷമായാലും, ഒരു സിസേറിയന്‍ നടത്തിപ്പോലും ഡെലിവറി ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്ത പോലെ പ്രൊജെക്ടിനെ ബലാല്‍സംഗം ചെയ്യും സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പനികളെ…

ചോരയും നീരും ഉള്ള, കഴുത്തില്‍ ഐഡി കാര്‍ഡിട്ട, നിങ്ങളുടെ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍, ഒരു റിസോഴ്സ് എഴുതുന്നത്…

Categories
English Posts

The Guru Within – III

Time calls for the duty of every person to express his passion and ambitions of life. Sometimes, persons impersonate time and ask us to do that. Here my friend Arun Vaidyanathan, has asked me to elaborate on one of the stanza from “Moha mudgaram” written by Adi Shankara of Kaladi.

Categories
Malayalam Posts

പ്രോജെക്റ്റ്‌ മാനേജ്‌മന്റ്‌ (ഐ.ടി) – എത്തിനോട്ടം

അച്ഛന്‍ : “നീ ശരിക്കും എന്ത് ജോലിയാ ചെയ്യുന്നത്?”

തികച്ചും ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം!

അച്ഛന്‍ : “ഈ കമ്പൂട്ടര്‍ പടിച്ചവന്മാരോക്കെ വലിയ ശമ്പളം ഒക്കെ വാങ്ങി കാണിക്കുന്ന പോരുകള്‍ക്ക് ഒരു അരമ്പാതവും ഇല്ലല്ലോ… നീയൊക്കെ ശരിക്കും എന്ത് ജോലിയാ ചെയ്യുന്നത്?”

Categories
Malayalam Posts

ഫോറസ്റ്റ്‌ ഗംപ്‌ – കണ്ടതില്‍ കൊണ്ടത്‌

My momma always said, “Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.”

1994-ഇല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫോറസ്റ്റ്‌ ഗംപ്‌ എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലെ ഒരു വാചകമാണ് ഇത്. ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളില്‍ വച്ച് തന്നെ വളരെ വത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഫോറസ്റ്റ്‌ ഗംപ്‌. ടോം ഹാങ്ക്സ്, ഗാരി സിനിസ്‌, റോബിന്‍ റൈറ്റ് എന്നിവരൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഈ പടം ടോം ഹാങ്ക്സ്-ന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ മികച്ച പടമാണ്.

Categories
English Posts

Desire

What runs the show of life?

Only two things- Desire and Hope.

Categories
English Posts

Rules That Guys Wish Girls Knew

Got this from somewhere. Copyrights go to the original writer… not me!

1. Sometimes we just don’t want to talk. Don’t take it personally.
2. We notice other women because we are men and we are alive. This does not mean we’re planning to dump you and jump them.
3. Our favorite T-shirts are not “disgraceful.” They show our loyalty to our college, our favorite sports team, our favorite beer, our favorite vacation or number 23.
4. Helpless is not cute.
5. Get to the point.
6. Understand that men are single-minded and can only do one thing at a time. So don’t talk to us while we’re doing something. We will either ignore you, because we don’t hear you “honestly), or we’ll screw up what we’re doing because you’ve distracted us.
Exception to Rule 6. Interrupt us if something is on fire, if someone needs immediate medical attention, if Pamela Lee is on TV or if there is an emergency that needs a hero.
7. You can’t complain that there are no good guys around while some of us are still single.
8. If you ask us, “Do you think she’s prettier then me?” we just might say, “Yes.” Then what are you going to do?
9. Don’t expect even a great relationship with us to solve all your problems. Just because we love you, doesn’t mean your cellulite, your credit card debt or your bad mood will disappear.
10. We would not wear high heels to impress you.
11. Breathe occasionally so we can get a word in.
12. For us, driving is not just a means of going from point A to point B. It’s an opportunity to control a couple of tons of steel. We drive, therefore, we are.
13. If you want us to notice something, help us out by saying something like, “I went to the beauty shop today.”
14. If you have to have a cat, at least don’t call him “Mister” anything.
15. Hide the self help books when we come over. They make us nervous.
16. We need to vegetate.
17. We don’t go shopping. When we need something, we buy it.
18. We believe our bodily functions are perfectly normal and, at times, quite amusing.
19. We don’t believe you when you say money isn’t important to you.
20. When we see pictures of Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones we feel proud and happy to be men. We don’t care if it’s not fair.
21. It’s not that we don’t want to make you happy, it’s just that sometimes, we don’t know how.
22. Learn to work the toilet seat. If it’s up, put it down.
23. If it itches, it will be scratched.
24. If you ask a question you don’t really want an answer to, expect an answer you didn’t want to hear.
25. Sometimes, we’re not thinking about you. Live with it.
26. Don’t ask us what were thinking about unless you are prepared to discuss topis such as navel lint, the shotgun formation and monster trucks.
27. Sundays equals sports. Period.
28. Beer is as exciting for us as handbags are for you.
29. When we have to go somewhere, absolutely anything you wear is fine. Really.
30. You have enough clothes.
31. You have too many shoes.
32. Crying is blackmail.
33. Your ex-boyfriend is an idiot.
34. Ask for what you want. Let’s be clear on this one: Subtle hints don’t work. Strong hints don’t work. Really obvious hints don’t work. Just say it!
35. No, we don’t know what day it is. We never will. Mark anniversaries on a
calendar you know we check.
36. We’re not mind readers and we never will be. OUr lack of mind-reading ability is not proof of how little we care about you.
37. Most guys own three pairs of shoes. What makes you think we’d be any good at choosing which pair – out of 30 – would look good with your dress?
38. Yes and no are perfectly acceptable answers to almost every question.
39. Come to us with a problem only if you want help solving it. That’s what we do. Sympathy is what your girlfriends are for.
40. A headache that lasts for 17 months is a problem. See a doctor.
41. Check your oil.
42. Don’t fake it. We’d rather be ineffective than deceived.
43. It is neither in your best interest or ours to take any quiz together.
44. It doesn’t matter which quiz.
45. Anything we said six months ago is inadmissible in an argument. All comments become null and void after seven days.
46. If you won’t dress like the Victoria Secret girls, don’t expect us to act like the soap opera guys.
47. If something we said could be interpreted two ways, and one of the ways makes you sad or angry, we meant the other one.
48. You can either ask us to do something or tell us how you want it done. Not both.
49. Whenever possible, please say whatever you have to say during commercials.
50. Christopher Columbus didn’t need directions, and neither do we.
51. If you wear a Wonderbra and a low-cut blouse, you lose the right to complain about having your boobs stared at.
52. Our relationship is never going to be like it was the first two months we were going out.
53. Men see a limited number of colors, like Windows default settings. Peach is a fruit, not a color.
54. Ditto melon.
55. If we ask what’s wrong and you say “nothing,” we will act like nothing is wrong.