മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല


[അറിഞ്ഞില്ല പൊന്നെ ആരുമോട്ടു പറഞ്ഞുമില്ല! ഇത് 100-ആമത്തെ പോസ്റ്റ്‌ ആണേ!!]

മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല. ഷാന്റിലിയര്‍ ആകാം!!

മദ്രാസ്‌, ടി നഗറിലെ ഒരു മലയാളി ഹോട്ടല്‍ ആയ സീ ഷെല്‍ സില്‍ കണ്ടത്‌…

all that glitters is not gold

ഫ്ലിക്കറില്‍ വലിയ സൈസ് കാണാം. ക്ലിക്കിയാല്‍ മതി! 🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published.