ബിര്‍ലാ വൈറ്റ് വാള്‍ കെയര്‍ പുട്ടി!


ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ-മെയിലില്‍ വന്ന ഒരു പടം… ഇത് ഞാന്‍ എങ്ങനെ ബ്ലോഗിലിടാതിരിക്കും? ഇത് ഉണ്ടാക്കിയവന്‍ ആരായാലും അവന്‍ പൊന്നപ്പനല്ല… തങ്കപ്പനാ തങ്കപ്പന്‍!! 🙂

ഇതില്‍ വരുന്ന ഓരോ കമന്റും, ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് പൂക്കളാണ് !!

Call this creativity!

ബിര്‍ലാ വൈറ്റ് വാള്‍ കെയര്‍ പുട്ടി!
ബിര്‍ലാ വൈറ്റ് വാള്‍ കെയര്‍ പുട്ടി!

6 responses to “ബിര്‍ലാ വൈറ്റ് വാള്‍ കെയര്‍ പുട്ടി!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.