സൂനം


.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }.flickr-yourcomment { }.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }

സൂനം | soonam, originally uploaded by ponnambalam.

എന്റെ ജന്മം ഒരു സുമംഗലിയുടെ തലയിലോ? അതോ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലോ? കാത്തിരിക്കാം…


One response to “സൂനം”

  1. എന്റെ ജന്മം ഒരു സുമംഗലിയുടെ തലയിലോ? അതോ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലോ? കാത്തിരിക്കാം…

Leave a Reply

Your email address will not be published.