പ്രഭാതവും പ്രദോഷവും


കുറേ കാലത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും…

പ്രഭാതം എന്നും പറയും… മക്കളെ ഇന്നു നിന്റെ ദിവസമാടാ…

പ്രദോഷം ഒന്നും പറയില്ല… അതിനറിയാം ഇന്നും ഞാന്‍ ഒരു ദിവസം പാഴാക്കി എന്ന് …

1) ഏര്‍ക്കാട് തടാകം, സേലം.
2) വേളി കായല്‍, തിരുവനന്തപുരം.


3 responses to “പ്രഭാതവും പ്രദോഷവും”

  1. ഞാന്‍ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്… ഈ വഴി ഒന്നു വന്നു പോകൂ…

  2. പ്രഭാതം വന്നു, പ്രദോഷം വന്നു…നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

Leave a Reply to Santhosh Janardhanan Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *