തിരികേ ഞാന്‍ വരും…It is a long journey, but the life is too short.
Originally uploaded by ponnambalam
തിരികേ ഞാന്‍ വരുമെന്ന വാര്‍ത്ത കേള്‍ക്കാനായി

Leave a Reply

Your email address will not be published.