കമലം | kamalam


.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }.flickr-yourcomment { }.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }

Lotus, originally uploaded by Santhosh Janardhanan.

ചേറ്റില്‍ വിരിഞ്ഞ ചെന്താമര


2 responses to “കമലം | kamalam”

  1. താമര വിരിയാന്‍ പോന്നല്ലേ ഉള്ളുനല്ല പടം

Leave a Reply

Your email address will not be published.